Tıbbi Patoloji Laboratuvarı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI

LABORATUVARIN KURULUŞ YILI VE KISA GEÇMİŞİ:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarı 1980 tarihinde     kurulmuştur. Uzm.Dr.Tıran GENÇ’in 2005’te emekli olması üzerine şeflik görevine Doç.Dr. Mine TUNAKAN   ÖZTOP devam etmiştir.  Patoloji laboratuvarı 1986 yılından beri patoloji uzmanı yetiştirmektedir. 2000 li yılların  başından beri  meme ve jinekopatoloji, gastrointestinal sistem patolojisi, endokrin sistem patolojisi, karaciğer, pankreas ve safra yolları patolojisi, lenfoid sistem patolojisi, erkek genital ve üriner sistem patolojisi, deri yumuşak doku patolojisi, kemik patolojisi, solunum sistemi patolojisi, santral sinir sistemi patolojisi alanında özelleşmiş çalışmaya gidilmiştir. 2009 yılında buna nefropatoloji, 2011 de  sitopatoloji eklenmiştir.  Hastanemiz patoloji laboratuarında şu anda ; rutin laboratuvarı, sitoloji laboratuvarı, histokimya laboratuvarı, immunhistokimya laboratuvarı, immunflöresan laboratuvarı ve moleküler patoloji laboratuarı bulunmaktadır.

HALEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ VE PERSONEL DURUMU: 

Tıbbi Patoloji Laboratuvarımızda halen  biri eğitim sorumlusu biri idari sorumlu olmak üzere 2 profesör, bir eğitm görevlisi uzman, biri yandal uzmanı 8 doçent, biri yandal uzmanı  7 uzman, 1 öğretim üyesi, 6 asistan görev yapmaktadır. Her bir öğretim üyesi aşağıda belirtilen özel konularda deneyim kazanmışlardır. Laboratuarlarımızda biri sorumlu teknisyen olmak üzere 2 biyolog, 5 sağlık memuru, 8 sağlık teknikeri, 1 laboratuvar teknisyeni çalışmaktadır. Ayrıca raporlama ve arşivleme hizmetlerinde 5 memur  görev yapmaktadır. 

 

YAPILAN TETKİKLER
            Bölümümüzde hastalardan alınan dokular veya vücut sıvıları rutin ve özel yöntemlerle incelenir. Bu incelemeler aşağıdaki temel başlıklar ve özel alt laboratuarlarda yapılır. Tetkiklerin sonuçlandırma süresi incelenen doku ve gerekli özel laboratuvar tetkiklerinin durumuna göre 1 gün ile 1 ay arasında değişebilir. 
Rutin patoloji laboratuvarında;  hastalardan alınan dokular rutin makroskobik değerlendirme ve  ardından mikroskobik değerlendirmeler için hazırlanır. Hematoksilen eozin boyanmış preparatlar konusunda özelleşmiş öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından ışık mikroskobunda değerlendirilir.

Rutin sitopatoloji laboratuvarında; Hastalardan alınan vücut sıvıları ve hazırlanan yayma preparatları rutin olarak mikroskobik değerlendirme için hazırlanır ve konusunda özelleşmiş öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından değerlendirilir.Bu laboratuarda kit karşılığı sıvı bazlı sitoloji hizmeti alınmaktadır.

Frozen (İntraoperatif konsultasyon) laboratuvarı; Ameliyat esnasında hastadan alınan doku örnekleri ameliyat seyrini ve özelliğini belirlemek için dondurularak hızlı bir şekilde ışık mikroskobunda değerlendirilerek ilgili doktora hemen bilgi verilir.

Histokimya laboratuvarı: Özellikle rutin hematoksilen eozin boyamanın gösteremediği dokunun hücresel ve yapısal özelliklerini göstermek için özel histokimya boyama yöntemleri gerekir.  Bu yöntemlerin bazıları böbrek biopsilerinde periodik asit Schiff, Mason trikrom, Jones gümüş boyası, Kongo red boyama gibi rutin olabileceği gibi değişik dokularda patologların ihtiyacı ile özel olarak istenebilmektedir. Bu yöntemler içinde kit karşılığı hizmet alınmaktadır. 

İmmunhistokimya laboratuvarı: Özellikle rutin patolojik değerlendirmenin ardından tümör tipi, özellikleri ve prognostik faktörlerini, özel proteinleri, enfeksiyöz ajanları belirlemek için spesifik antikorlar ile immun histokimyasal inceleme gerekli istemlerle yapılır. Laboratuvarımızda bu konuda kit karşılığı hizmet laınmaktadır. Bu işlem firma eşemanı tarafından mikroskopta bakılacak şekilde hazırlanır. . Bu laboratuvarda spesifik hücre, virus ve tümör belirleyicileri için 150’nin üzerinde antikor kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları sitokeratin alt grupları (5/6, 7, 8, 19, 20, Pan ve yüksek molekül ağırlıklı, gibi), CD’ler (3, 4, 5, 7, 20, 45, 56, 57, 79, 99, 117, 138 gibi) flamentler (kollagen, vimentin, aktin, demsin vb) viruslar (SV40, CMV, HBV, HCV, EBV, gibi) proteinlere (amiloid A, fibrinojen, prealbumin, lizozim, gibi) karşı geliştirilmiş antikorlar olarak özetlenebilir. Bu yöntemlerin  rutin değerlendirmesi   uzmanlar tarafından ışık mikroskobunda yapılır.

İmmunflöresan laboratuvarı: Özellikle böbrek ve deri biopsilerinde immunglobülin ve kompleman birikimleri flöresan işaretli antikorlar kullanarak sorumlu teknisyen tarafından boyanır, konunun uzmanları doktrolar tarafından  flöresan mikroskobunda değerlendirilir. İgG, İgA, İgM, Kappa, Lambda, Kompleman 3, Kompleman 1, Kompleman 4, Fibrin  için işaretli antikorlar immunflöresan laboratuvarında rutin olarak çalışılmaktadır.


Moleküler patoloji laboratuvarı; rutin değerlendirme ardından tümörün tipi, genetik, etiyolojik, prognostik özellikleri için özel yeni yöntemleri kullanır. Bunlar FİSH, CİSH, PCR gibi özel teknikleri içerir.   


Tıbbi Otopsi: Hastanede kaybedilen hastaların ölüm nedenlerini, hastalığın özelliklerini ortaya çıkarmak için ilgili doktorun isteği ve ailenin onayı ile tıbbi otopsiler yapılmaktadır.


TETKİKLER HAKKINDA HASTALARA YÖNELİK  BİLGİ:
Başta kanserler olmak üzere birçok hastalığın kesin teşhisi hastalardan alınan doku ya da sıvıların patoloji laboratuarlarında incelenmesi ile konulur. Patoloji Anabilim dalı laboratuvarlarında hastalıkların tanısına yönelik doku ya da organlardan alınan küçük doku örnekleri (biyopsi), vücut sıvıları (göğüs boşluğu sıvısı, kalp zarı sıvısı, batın sıvısı, beyin-omurilik sıvısı, vb.), sürüntü örnekleri (vaginal smear, vb.) ya da ameliyatla çıkarılan organlar incelenmektedir. Özel durumlarda ameliyat sırasında alınan dokular hızlı bir şekilde incelenir ve doktora hemen bilgi verilir. Diğer durumlarda patoloji raporunun yazılması dokunun ve yapılan incelemelerin özelliklerine göre bir aya kadar uzayabilir. Hastanın tedavisi ve yapılacak işlemlerin etkilenebileceği durumlarda hastayı izleyen hekime bilgi verilir. 
Patolojik incelemelerin sonucunda hastalıkların doku ya da organlarda yol açtığı değişiklikler değerlendirilerek tanı konulmaktadır. Bu incelemeler doku yada hücrelerin belirli işlemlerden geçirilerek değişik amaçlara yönelik mikroskoplar (ışık, flöresan, elektron mikroskobu) altında incelenmesi ile yapılır. Bu aşamalarda dokunun direkt gözle ve ışık mikroskop değerlendirmesini de içeren klasik yöntemler yanı sıra, teknolojinin olanakları çerçevesinde modern laboratuar yöntemleri (histokimya, immunhistokimya, immunflöresan, insitu hibridizasyon vb) de kullanılmaktadır. Bölümümüzde konularında uzman patologlar örnekleri değerlendirir ve tanı verir. Olgulara ait raporlar bilgisayar ortamında ve ciltlenerek arşivlenir, parafin bloklar ve tüm lamlar arşivlerde saklanır. 
Bölümümüzde çeşitli hastalıklar ve kanserlerin nedeni, teşhisi ve prognozuna etki eden faktörleri araştırmak üzere multidisipliner çalışmalar ve araştırmalar yapılır, doktor ve uzman doktor eğitim faaliyetlerine de katkıda bulunulur. Kliniklerde yaşamını kaybetmiş kişilere, hastayı izleyen doktorunun isteği ve hasta yakınlarının onayı ile ölüm nedeninin araştırılması amacıyla tıbbi otopsi ve bebek otopsi uygulanmaktadır.

          

                                                                                               
LABORATUVAR İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon: 0232 244 44 44 / 0232 243 43 43

Dahili İletişim: 1083 / 2686

Fax: 0232 243 15 30
HASTANE İÇİNDEKİ YERİ:
Laboratuvarımız hastanenin ameliyathane binası zemin katı ve -1. katında yer almaktadır.