Nükleer Tıp

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,

ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Radyoaktif özellikte ilaçlar (Radyonüklidler / Radyofarmasötikler) kullanılarak görüntüleme ve tedavi alanında kapsamlı hizmetler sağlayan merkezimiz İzmir ve Ege Bölgesi’nde diğer komşu iller için yoğun hasta kapasitesine sahip olma özelliğiyle önemli bir merkezdir.

 
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Bünyesinde;

  1. Eylül 2014’te hizmete girmiş olan ve bugüne kadar 10.000’den fazla hasta görüntülemesi yaptığımız ve bunların tümü Anabilim Dalı’mız Akademik personeli ve Uzman hekimleri tarafından bizzat raporlanarak sonuçlandırılan yüksek görüntü kalitesine sahip bir General Electric Marka Pozisyon Emisyon Tomografisi (PET/BT) cihazı ile (Hizmet Alımı kapsamında) faal durumda, tam teşekküllü bir PET/BT Ünitesi,
  2. Mart 2009’da hizmete girmiş olan, genel sintigrafik görüntüleme amaçlı Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi (SPECT) özelliğine sahip, halen faal durumda, Siemens Marka E-Cam Model 1 adet SPECT Gamma Kamera,
  3. 2019’da hizmete girmiş olan genel sintigrafik görüntüleme amaçlı Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi (SPECT) özelliğine sahip, halen faal durumda, Mediso Marka 1 adet SPECT Gamma Kamera,
  4. Ekim 2016’da kurulmuş olan, genel sintigrafik görüntüleme amaçlı, Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi (SPECT/BT) özelliğine sahip, halen faal durumda, Mediso Marka AnyScan Model 1 adet SPECT/BT Gamma Kamera,
  5. Radyoaktif ilaçların hastalara uygulanmadan önce işaretlenerek hazırlandığı Sıcak Oda (Çeker Ocak, Doz Kalibratörü v.b. Ekipmanları) Alanı, Miyokard Perfüzyon görüntülemesi sırasında kullanılan yürüme bandı gibi rutin sintigrafik görüntülemeler sırasında kullanılan ekipmanlar bulunmaktadır.

Anabilim Dalı’mızda Nükleer Tıp Klinik Deneyimli;

1 “Profesör Doktor” Öğretim Üyesi,

9 Uzman Doktor,

5 Hemşire,

4 Tıbbi görüntüleme teknisyeni,

1 Tıbbi sekreter,

1 Personel görev yapmaktadır.

Ayrıca PET/BT Ünitesinde hizmet alımı kapsamında görev yapan firma personeli (4 Tıbbi görüntüleme teknikeri, 1 Tıbbi sekreter ve 1 Personel de görev yapmaktadır. 

Anabilim Dalımızda Yapılan Nükleer Tıp Görüntülemeleri;

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) / Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Onkoloji, kardiyoloji ve nöroloji için geliştirilmiş, günümüzün en gelişmiş modern görüntüleme tekniklerinden biri olup, genellikle radyoaktif özellikte Flor-18 ile FDG olarak kısaltılan bir şeker benzeri molekülünün işaretlenmesi ve hastaya verilmesi sonrasında vücutta bu molekülün dağılımı PET/BT cihazı kullanılarak görüntülenir. Bu modern PET/CT tarayıcısı kullanılarak hastalarda tek seferde hem anatomik korelasyon hem de hastalığın durumu hakkında fonksiyonel bilgi elde edilir.

Günümüzde rutin uygulamalarda en sık tümör metabolik karakterizasyonu belirleme, evreleme, yeniden evreleme, tedaviye yanıt belirleme, biyopsi yeri belirleme, RT planlama gibi çok sayıda endikasyonu ile en sık onkolojik amaçla; KAH tanısı ve miyokard canlılığını değerlendirmede kardiyolojik endikasyonlarla ve alzheimer ve refrakter epilepsisinin erken çalışması gibi nörolojik endikasyonlarla Flor-18 FDG kullanılarak PET/BT görüntülemesi yapılmaktadır. Ayrıca enfeksiyon odağı araştırılması gibi endikasyonlarla da kullanılabilmektedir.

Rutin Nükleer Tıp Sintigrafik Görüntülemelerinden Bazıları;

Kemik metastazlarının ve diğer iskelet anomalilerinin değerlendirilmesi gibi endikasyonlar için kemik sintigrafisi.

Tiroid nodülleri ve tiroid fonsiyon değerlendirmesi gibi endikasyonlar için tiroid sintigrafisi.

Miyokard perfüzyon SPECT görüntüleme ve radyonüklid ventrikülografi gibi nükleer kardiyolojik uygulamalar.

Renografi, kaptopril çalışmaları ve renal kortikal görüntüleme dâhil olmak üzere böbrek fonksiyonlarını değerlendiren renal sintigrafik görüntülemeler.

Hiperparatiroidizm olgularında paratiroid adenomu lokalizasyonu için paratiroid sintigrafisi.

Serebrovasküler yetmezliği, epilepsi ve beyin ölümü için beyin perfüzyon görüntüleme.

Gastrointestinal çalışmalar (örneğin radyonüklid etiketli kırmızı kan hücreleri taraması, Meckel divertikülü taraması, mide boşalma zamanı çalışması ve gastro-özefagial reflü)

Pulmoner emboli ve ameliyat öncesi akciğer fonksiyon ölçümü gibi endikasyonlar için akciğer perfüzyon ve ventilasyon sintigrafisi.

Lenfödem veya Sentinel lenf nodu tayini gibi endikasyonlar için lenfosintigrafik uygulamalar.

Radyoaktif İyot Tedavisi

Anabilim Dalı’mız bünyesinde radyoaktif özellikte iyot (iyot-131) kullanılarak hastalarımızın ayaktan tedavisi yapılmaktadır. Bu tedavi, tirotoksikoz (örneğin Graves hastalığı, toksik multinodüler guatr veya toksik adenom gibi) tiroid bezinin aşırı çalışmasına neden olan durumların tedavisi için kapsül ya da sıvı formda radyoaktif iyot’un (iyot-131) oral yolla verilmesi şeklindedir. Ayrıca Anabilim Dalımız bünyesinde tiroid kanserli hastaların tedavisi için yataklı tedavi ünitesi kurulması da planlanmaktadır.

Yttrium-90 Mikroküre Tedavisi

Karaciğerden kaynaklanan kanserlerin tedavisinde “radyoaktif işaretli mikrokürelerin” kanserli dokuyu besleyen damar yoluyla verilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Kemik Ağrısı Palyatif Tedavisi

Kemik metastazının oluşturduğu “Ağrının Tedavisi”nde (örneğin Stronsiyum-89 klorür, Samaryum-153, Renyum-188) gibi radyoaktif özellikte ilaçlar kullanılarak kemik metastazından kaynaklanan ağrılar hafifletilmektedir.

Yakın Zamanda Başlatılması Planlanan Üniteler / İşlemler:

  1. Tiroid kanserli hastaların kanserli tiroid dokularının radyoaktif özellikte İyot-131 kullanılarak ve hastalar yatırılarak radyonüklid tedavi verilmesi amacıyla kurulması planlanan, hastalara ait atıkların bekletildiği “Atık Tankı” sistemi de bulunan “Yataklı Radyoaktif İyot-131 Tedavi Ünitesi”,
  2. Prostat kanseri olgularında “Galyum-68 İşaretli PSMA PET/BT Görüntülemesi”.
  3. Bazı eklem hastalıklarının tedavisinde radyoaktif ilacın doğrudan eklem içerisine enjeksiyonla verilerek hastalığın tedavisi sağlanan “Radyonüklid Sinovektomi” uygulamaları. 


Nükleer Tıp Doktorlarımız

04 Temmuz 2023